01.12.2020

Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2 | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

W obliczu pandemii COVID-19 zarządy przedsiębiorstw, główni księgowi oraz biegli rewidenci stają przed wyzwaniem przedstawienia oraz oceny wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na kluczowe pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ekonomiczne skutki pandemii mają znaczący wpływ na działalność wielu podmiotów gospodarczych, współpracujących z nimi dostawców, odbiorców czy kredytodawców. W warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia makro- i mikroekonomicznego odpowiednie odzwierciedlenie wpływu tej sytuacji na sprawozdawczość jest niezwykle trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. interesariuszy, przygotowaliśmy cykl publikacji omawiających wybrane obszary, które wymagają w naszej ocenie szczególnej uwagi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W części drugiej prezentujemy temat „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”.

W kolejnych opracowaniach omówimy:

– Kontynuacja działalności
– Wsparcie z tarczy antykryzysowej. Rozliczenie w księgach rachunkowych.

 


Pandemia COVID-19 na całym świecie ma szeroki wpływ na gospodarki, rynki i przedsiębiorstwa,
powodując dużą zmienność i znaczącą niepewność. W tym kontekście kierownictwo jednostki ze szczególną ostrożnością powinno podejść do sporządzanych szacunków księgowych oraz kompletności/wyceny zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Nasza publikacja wskazuje na działania na których należy się skoncentrować w tym obszarze.


Szacunki księgowe

Kierownictwo jednostki ponosi odpowiedzialność za ujmowanie szacunków zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą oraz związanymi z pandemią warunkami niepewności zarówno zarząd jak i biegli rewidenci stoją przed wyzwaniem oceny wpływu obecnej sytuacji makroekonomicznej na przedstawiane w sprawozdaniu dane finansowe.

Wyzwania

Ze względu na wysoki poziom niepewności zarząd powinien zwrócić szczególną uwagę na potencjalne skutki zmienności i nieprzewidywalności, które niesie pandemia COVID-19. Najwięcej trudności sprawiać będzie określenie założeń potrzebnych do ustalenia szacunków księgowych, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych przepływów pieniężnych.
W związku ze stanem pandemii mogą wystąpić np. tymczasowe zmiany założeń regulacyjnych, które należy na bieżąco monitorować i analizować pod kątem skutków rachunkowych, które mogą przynieść.

Działania

 

Zarząd musi rozważyć potencjalne zmiany przyjętych modeli i założeń tworzenia szacunków księgowych w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia i aktualnych warunków gospodarczych, gdyż poprzednio stosowane modele mogą być już nieodpowiednie. Zarząd powinien zapewnić również kompletność i właściwość zastosowanych założeń, a także zapewnić ich spójność we wszystkich obszarach sprawozdania finansowego.

Kompletność i wycena zobowiązań i rezerw na zobowiązania

W zależności od rodzaju, pozycji jednostki w sektorze i skali działalności, w jakiej pandemia wpływa na przedsiębiorstwo, Covid-19 może mieć wpływ także na wiele innych obszarów jego funkcjonowania.

Tematy do rozważenia

Szczególnego zainteresowania oraz oceny potencjalnego wpływu aktualnej sytuacji gospodarczej mogą wymagać m.in.:

  • zmiany umów kredytowych,
  • wpływ złamanych kowenantów na wycenę i prezentację finansowania dłużnego w bilansie,
  • rezerwy na umowy rodzące potencjalne obciążenia,
  • rachunkowość zabezpieczeń i spełnienie wymogów dla jej kontynuowania.

W obliczu zaistnienia któregoś z powyższych warunków zarząd powinien zadbać m.in. o zaktualizowanie wyceny finansowania dłużnego o bieżące warunki zawartych umów kredytowych/ innych źródeł finansowania oraz uwzględnić wpływ złamanych kowenantów na wspomnianą wycenę.

Wyzwania

W obliczu COVID-19 zarząd ma przeprowadzić dokładną analizę zobowiązań umownych, prawnych czy pracowniczych oraz rozważyć konieczność utworzenia dodatkowych rezerw, aby zapewnić rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej spółki. Analiza ta powinna objąć m.in.:

  • rozważania dotyczące rozpoznania dodatkowych zobowiązań, które będą związane z wypływem dodatkowych zasobów w wyniku pandemii,
  • rozważania dotyczące kompletności przedstawianych w sprawozdaniu rezerw oraz właściwość zastosowanych szacunków,
  • rozważania na temat przyszłych korzyści z umów przynoszących straty oraz ewentualną analizę klauzul dotyczących wypowiadania takich umów,
  • rozważenia konieczności utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją.
Działania

Niekorzystny wpływ pandemii na przedsiębiorstwa obserwować można m.in. w obszarach łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych czy zasobów ludzkich. W obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności w czasach pandemii może się okazać, że część umów może stać się umowami przynoszącymi stratę, a w związku z tym może zaistnieć potrzeba zawiązania odpowiednich rezerw na te straty.
W przypadku przedsiębiorstw, które mają trudności z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub umownych, konieczne może być utworzenie rezerw na kary umowne czy odszkodowania.


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z autorami opracowania:

Monika Tuzimek
Partner

E-mail

Sandra NiespodziewanaSandra Niespodziewana
Senior Consultant

E-mail


POBIERZ „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W CZASACH PANDEMII SARS-COV-2”

Jeśli są Państwo zainteresowani pobraniem bezpłatnego opracowania „Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2” prosimy o wypełnienie formularza.

Publikacje do pobrania

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.