16.12.2020

Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2 | Wsparcie z tarczy antykryzysowej. Rozliczenie w księgach rachunkowych.

W obliczu pandemii COVID-19 zarządy przedsiębiorstw, główni księgowi oraz biegli rewidenci stają przed wyzwaniem przedstawienia oraz oceny wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na kluczowe pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ekonomiczne skutki pandemii mają znaczący wpływ na działalność wielu podmiotów gospodarczych, współpracujących z nimi dostawców, odbiorców czy kredytodawców. W warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia makro- i mikroekonomicznego odpowiednie odzwierciedlenie wpływu tej sytuacji na sprawozdawczość jest niezwykle trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. interesariuszy, przygotowaliśmy cykl publikacji omawiających wybrane obszary, które wymagają w naszej ocenie szczególnej uwagi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W ostatniej, czwartej części prezentujemy temat „Wsparcie z tarczy antykryzysowej. Rozliczenia w księgach rachunkowych.”.

 


Przedsiębiorcy ubiegają się o różnego rodzaju pomoc w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Uzyskane wsparcie powinno być odzwierciedlone w księgach spółki, a następnie odpowiednio zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. Poniżej prezentujemy nasze wytyczne w tym zakresie.


Tarcza antykryzysowa to wielokierunkowy pakiet działań rządu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa i chronić polskie przedsiębiorstwa przed kryzysem.

Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach:

 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników,
 • finansowaniu przedsiębiorców,
 • ochronie zdrowia,
 • wzmocnieniu systemu finansowego,
 • inwestycjach publicznych.

(*www.gov.pl).

Wsparcie, na które liczyć mogą przedsiębiorcy, przyjmuje formę m.in.:

 • zwolnienia ze składek ZUS,
 • częściowo bezzwrotnego dofinansowania z PFR,
 • dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS,
 • przesunięcia terminu płatności składek ZUS i podatków lub rozłożenia ich na raty,
 • umorzenia odsetek za nieterminowe opłacanie składek ZUS,
 • możliwości rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek.

Poniżej przedstawiamy ujęcie bilansowe i podatkowe dla najważniejszych form pomocy z tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z konieczności uiszczania składek ZUS

Zwolnienie z konieczności zapłacenia składek ZUS jest realizowane w trybie ich umorzenia. Pracodawca korzystający z takiego zwolnienia ustala wynagrodzenie należne pracownikowi na podstawie zasad ogólnych, czyli nalicza pełne składki, ale nie odprowadza ich do ZUS. Bilansowo więc odpisane zobowiązanie z tytułu składek ZUS należy odnieść w ciężar pozostałych przychodów operacyjnych.
W ujęciu podatkowym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS nie są przychodem podatkowym, a nieopłacone składki ZUS nie są kosztem uzyskania przychodu – ani te będące kosztem pracodawcy, ani te będące kosztem pracownika.

Dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS

Wszelkie otrzymane dofinansowania bezzwrotne jednostka musi ująć w pozostałych przychodach operacyjnych. Co do ujęcia podatkowego, spółka powinna potraktować taki przychód jako przychód niepodatkowy. Należy również pamiętać o niepodatkowym ujęciu kosztów bezpośrednio związanych z otrzymanym dofinansowaniem.

Dofinansowania z PFR

Dofinansowania otrzymane z PFR mają być co do zasady częściowo zwrotne. Co prawda dofinansowanie jest określane mianem subwencji, jednak w księgach rachunkowych powinno być potraktowane jako pożyczka dla przedsiębiorcy. W związku z czym należy je zaewidencjonować po stronie pasywów jako zobowiązanie dłużne. Jak sugeruje resort finansów, w związku z incydentalnym charakterem można ująć dodatkową pozycję uszczegółowiającą w sprawozdaniu finansowym oraz ujawnić w informacji dodatkowej możliwość częściowego umorzenia subwencji w przyszłości. Wydatki, które jednostka regulować będzie ze środków otrzymanych od PFR, ewidencjonować powinna na zasadach zgodnych z ustawą o rachunkowości, czyli tak jak inne wydatki pokrywane ze środków własnych.
Po otrzymaniu decyzji o częściowym umorzeniu dofinansowania spółka będzie zobowiązana rozliczyć kwotę umorzoną, zmniejszając zobowiązanie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi. Natomiast zwrot subwencji w momencie zapłaty spowoduje rozliczenie pozostałej części zobowiązania z potwierdzeniem zapłaty.

W ujęciu podatkowym przedsiębiorcy powinni ująć kwotę otrzymanego dofinansowania jako przychód niepodatkowy. Ponadto w momencie zwrotu środków nie należy ich traktować jako koszt podatkowy.
Z kolei koszty sfinansowane z udzielonych w ramach Tarczy środków jednostka powinna zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Na gruncie ustawy o CIT, wartość umorzonych zobowiązań z uzyskanego finansowania stanowi przychód podatkowy. Resort finansów informuje, że we współpracy z PFR możliwość częściowego zwolnienia z podatku tak powstałego przychodu będzie analizowana.


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z autorami opracowania:

Monika Tuzimek
Partner

E-mail

Sandra NiespodziewanaSandra Niespodziewana
Senior Consultant

E-mail


POBIERZ „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W CZASACH PANDEMII SARS-COV-2”

Jeśli są Państwo zainteresowani pobraniem bezpłatnego opracowania „Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2” prosimy o wypełnienie formularza.

Publikacje do pobrania

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.