10.12.2020

Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2 | Kontynuacja działalności

W obliczu pandemii COVID-19 zarządy przedsiębiorstw, główni księgowi oraz biegli rewidenci stają przed wyzwaniem przedstawienia oraz oceny wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na kluczowe pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Ekonomiczne skutki pandemii mają znaczący wpływ na działalność wielu podmiotów gospodarczych, współpracujących z nimi dostawców, odbiorców czy kredytodawców. W warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia makro- i mikroekonomicznego odpowiednie odzwierciedlenie wpływu tej sytuacji na sprawozdawczość jest niezwykle trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. interesariuszy, przygotowaliśmy cykl publikacji omawiających wybrane obszary, które wymagają w naszej ocenie szczególnej uwagi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W części trzeciej prezentujemy temat „Kontynuacja działalności”.

W kolejnym opracowaniu omówimy:

– Wsparcie z tarczy antykryzysowej. Rozliczenie w księgach rachunkowych.

 


Z perspektywy sprawozdawczości finansowej jeden z kluczowych obszarów wymagających zaadresowania w związku z COVID-19 to ocena założenia kontynuacji działalności. Zagadnienie to zostało przybliżone w niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że nasze podsumowanie okaże się dla Państwa pomocne w sporządzaniu sprawozdań finansowych w nowej rzeczywistości.


Regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości w art. 5 ust. 2 oraz 54 ust. 1 dotyczące przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych nabrały obecnie szczególnego znaczenia przez wzgląd na skutki makro- i mikroekonomiczne pandemii COVID-19, w kontekście przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności jako podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.

Wyzwania

 
Z uwagi na niezwykle dynamiczną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie ustalenie przez zarząd zdolności do kontynuowania działalności, przy uwzględnieniu wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz dotyczących dającej się przewidzieć przyszłości jest trudne i obarczone wysokim ryzykiem przyjęcia błędnego założenia. Zarząd powinien dokonać oceny zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności, szczególnie w obliczu tak niepewnego otoczenia gospodarczego. Na szczególną uwagę zasługują czynniki ryzyka i zagrożenia natury finansowej, operacyjnej i pozostałych, które mogą ujemnie wpływać na zdolność spółki do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. 1 roku od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.

Wskazówki

 
Przykładowe zdarzenia lub warunki, które mogą być rezultatem pandemii COVID-19, oraz powinny być wzięte pod uwagę przy analizie zdolności do kontynuowania działalności przez jednostkę, na które zwraca uwagę ISAAB*:

 • utrata dużego rynku, kluczowych klientów, przychodów, niedobory siły roboczej,
 • znaczne pogorszenie wartości aktywów wykorzystywanych do generowania przepływów pieniężnych,
 • znaczne pogorszenie wartości aktywów obrotowych – zapasy,
 • opóźnienie we wprowadzeniu nowych produktów lub usług,
 • wahania kursów walut,
 • szacunki, na które wpływ ma zwiększona niepewność (np. obliczenia oparte na zmiennych stopach procentowych, takich jak stopy procentowe lub kursy walut),
 • zwiększone ryzyko kredytowe kontrahentów,
 • wypłacalność badanej jednostki.

*(Komunikat IAASB)

Działania

 
Biorąc pod uwagę zdarzenia i warunki, na które zwraca uwagę IAASB, zarząd powinien dokonać oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności, która musi się opierać również na:

 • aktualizacji prognoz oraz analiz wrażliwości, przy uwzględnieniu również negatywnych scenariuszy,
 • ocenie zdolności do spełnienia warunków zawartych umów,
 • ocenie zdolności przeciwdziałania zdarzeniom i warunkom budzącym wątpliwość co do możliwości kontynuowania działalności oraz dostępności źródeł dodatkowego finansowania.

 • W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z autorami opracowania:

  Monika Tuzimek
  Partner

  E-mail

  Sandra NiespodziewanaSandra Niespodziewana
  Senior Consultant

  E-mail


  POBIERZ „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W CZASACH PANDEMII SARS-COV-2”

  Jeśli są Państwo zainteresowani pobraniem bezpłatnego opracowania „Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii SARS-CoV-2” prosimy o wypełnienie formularza.

  Publikacje do pobrania

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, dostarczając treści dopasowane do Twoich potrzeb. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.